Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator, vă detaliem în cele ce urmează când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la protectiadatelor@rombat.ro.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Urmare a prezenței dumneavoastră în cadrul evenimentului “Caravana ROMBAT”, perioada 4-28 septembrie 2023, datele dumneavoastră cu caracter personal ( imaginea - fizionomie, constitutie, vocea, numele, prenumele) sunt prelucrare în scopul promovarii evenimentului pe social media (facebook, instagram, tiktok, linkedin, twitter) precum si pe alte platforme online ale companiei.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea respectării unor cerințe legale privind securitatea și liniștea publică.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către partenerii noștri contractuali (de exemplu, furnizorii de servicii de securitate), auditorii sau consultanții noștri, către autorități și instituții publice (de exemplu cele competente în materia asigurării ordinii și liniștii publice).

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs.;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, la adresa din Drumul Cetăţii 4, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, 420129, România sau prin email, la adresa: protectiadatelor@rombat.ro.

Perioada de păstrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru o perioada stabilită cu respectarea termenelor de prescripție şi arhivare conform normelor procedurale impuse de legislația civilă și/sau penală.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Semnatura,

Alin Ioanes

CEO Rombat